Tematický plán

pro 7. ročník ZŠ

 

 

Použitá literatura: Matematika pro 7. ročník základní školy - ARITMETIKA,

                              PhDr. Jana Müllerová, CSc. a kol., Kvarta Praha, 1998

 

                              Matematika pro 7. ročník základní školy – GEOMETRIE,

                              PhDr. Jana Müllerová, CSc. a kol., Kvarta Praha, 1998

 

Zpracoval:            Jan   H A M E R N Í K

Aprobace:             M-TVT/ZŠ              Akademický rok:   2002/2003

Škola:                    Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích

 

Pozn. Tematický plán počítá se čtyřhodinovou dotací

           hodin matematiky ve sportovních třídách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc

Název probíraného učiva

Počet hodin

Cíl

 

Z

á

ř

 í

A    r    i    t    m    e    t    i    k a

 

Opakování učiva ze 6. ročníku

2

Ekologické vytápění domácností a škol (př. 19/5).

Zdravý životní styl, zdravá výživa (př. 23/5).

 

Zlomky

 

Opakování zlomků

1

Dešťová voda na zalévání zahrádek (př. 8/9).

 

Porovnávání zlomků podle velikosti

1

Volba povolání vzhledem k výsledkům ve studiu (př. 6/17).

 

Sčítání zlomků

2

Rekultivace krajiny po povrchové těžbě surovin (př. 13/25).

 

Odčítání zlomků

2

Využívání hromadných dopravních prostředků (př. 7,8/29).

 

Písemné opakování (Sčítání a od-čítání zlomků)

1

Světové strany na mapě, plánu (př. 14/30).

 

Násobení zlomků

3

Automatizace výroby, ulehčení lidské práce (př. 11/39).

Úspora energií (př. 18/40).

Následky užívání alkoholických nápojů (př. 24/44).

 

Dělení zlomků

3

Pití nealkoholických nápojů (př. 7/48).

Elektrifikace železnic a MHD (př. 9/49).

 

Písemné opakování (Násobení a dělení zlomků)

1

Náhrada klasických paliv zemním plynem (př. 17/52).

 

Ř

í

j

e

n

Složené zlomky

1

Využití lehkých kovů a jejich slitin (př. 3/54).

 

Desetinná čísla a zlomky

2

Pomoc rodičům v domácnosti, při nákupech (př. 18/61).

 

Opakování (Zlomky)

2

Zkrášlování životního prostředí, pěstování květin (př. 21/61).

 

Písemné opakování (Zlomky)

1

Dodržování dopravních předpisů (př. 25/62).

 

Poměr. Postupný poměr. Měřítko plánu a mapy

 

Poměr

3

Tepelné výhody dutých cihel (př. 10/67).

Mezipředmětové vztahy – fyzika (př. 12,13/68).

 

Písemné opakování (Poměr)

1

Mezipředmětové vztahy – pracovní vyučování – vaření (př. 25,26/74).

 

Postupný poměr

2

Slitiny kovů a jejich výhody (př. 3/80).

 

Měřítko plánu a mapy

2

Mezipředmětové vztahy – zeměpis, práce s mapou (př. 5/86).

 

Písemné opakování (Postupný po-měr a měřítko plánu a mapy)

1

Plán bytu v daném měřítku.

 

Racionální čísla

 

Čísla kladná, záporná a nula

1

Následky povodní 2002, výše hladin řek (př. 1/91).

Dlouhodobé sledování teploty vzduchu v Klementinu (př. 7,9/93).

Mezipředmětové vztahy – zeměpis, práce s mapou (př. 8/93).

 

L

i

 

t

o

p

a

d

Číselná osa. Absolutní hodnota čísla

1

Chlazení potravin v minulosti – skanzeny (př. 8/99).

 

Uspořádání racionálních čísel

1

Použití znamének <, > při práci s počítačem.

 

Sčítání racionálních čísel

2

Nejhlubší důl v ČR – jáma 16 Správy uranových dolů Příbram v obci Háje – 1838 m. (př. 10/108).

 

Odčítání racionálních čísel

2

Ochrana přírody – KRNAP (př. 17/114).

 

Písemné opakování (Sčítání a od-čítání racionálních čísel)

1

Rtuť – jediný kapalný kov při pokojové teplotě (př. 15/114).

 

Opakování učiva za I. čtvrtletí

3

Mezipředmětové vztahy – zeměpis, bod chladu (př. 16/114).

Rozdíl zeměpisných délek Prahy a Athén (LOH 2004).

 

I. čtvrtletní písemná práce

1

 

Oprava I. čtvrtletní písemné práce

1

 

Násobení racionálních čísel

2

Využití el. energie při tavení kovů. (př. 1/115).

 

Dělení racionálních čísel

2

Množina všech zemí Evropy, podmnožina členů EU, podmnožina kandidátských zemí EU (pozn. str. 126).

 

P

r

o

 

i

n

e

c

Písemné opakování (Násobení a dělení racionálních čísel)

1

Ochrana životního prostředí – ježek (př. 46/132).

 

Přímá a nepřímá úměrnost

 

Přímá úměrnost

1

Nadzvuková letadla (př. 2/136).

 

Nepřímá úměrnost

1

Lyžařská střediska Šumavy (př. 3/141).

 

Užití přímé a nepřímé úměrnosti. Trojčlenka.

2

Bezpečnost při bouřce (př. 10/146).

 

Soustava souřadnic v rovině

1

Jindřichův Hradec – prochází 15. poledník (15° vých. zem. délky).

 

Grafy přímé a nepřímé úměrnosti

2

Přesnost grafického znázornění, vhodné rýsovací pomůcky.

 

Opakování (Přímá a nepřímá úměrnost)

1

Upevnění znalostí o úměrnostech.

 

Písemné opakování (Přímá a ne-přímá úměrnost)

1

Práce se statistickými údaji ČSÚ.

 

Procenta

 

Opakování zlomků

1

Upevnění znalostí: celek a jeho část.

 

L

e

d

e

 n

Procento. Výpočet procentové části

2

Náhrada živočišných tuků rostlinnými – zdravá výživa (př. 5/168).

 

Výpočet základu

2

Péče o parky ve velkých městech – zlepšování životního prostředí (př. 8/172).

 

Opakování učiva za II. čtvrtletí

3

Zpracování mléka, mléčné výrobky (př. 11/168).

Plavecký výcvik, snižování počtu neplavců (př. 16/168).

Procentová část větší než základ z údajů ČSÚ.

 

II. čtvrtletní písemná práce

1

 

Oprava II. čtvrtletní písemná práce

1

 

Ústní opakování

2

 

Výpočet počtu procent

2

Procvičování počítání zpaměti (př. 1/175).

Aktuální absence ve třídě v procentech (př. 2/176).

 

Užití trojčlenky v procentovém počtu

1

Prohloubení práce s kalkulačkou.

 

Růst a pokles hodnoty v procen-tech

2

Čističky odpadních vod – ochrana životního prostředí (př. 4/184).

 

Ú

n

o

r

Promile

1

Označení převýšení na silnici a železniční trati (značky).

 

Úrok

2

Porovnání úroků našich bank.

 

Opakování (Procenta)

1

Zabezpečení zaměstnanců v době nemoci (př. 11/191).

 

Písemné opakování (Procenta)

1

Úsporné zdroje světla (př. 31/194).

Nárůst počtu obyvatel Českých Budějovic za posled-ních deset let (př. 68/198).

 

G    e    o    m    e    t    r    i    e

 

Opakování vlastností některých geometrických útvarů

2

Pravidelná kontrola stavu rýsovacích pomůcek.

Upevnění znalostí o základních geometrických útvarech – planimetrie, stereometrie.

 

Opakování učiva o úhlech

2

Práce s úhloměrem, druhy úhlů.

 

Opakování učiva o trojúhelnících

2

Druhy trojúhelníků, vnitřní úhly, výška, těžnice.

 

Písemné opakování

1

Upevnění vědomostí -  konstruktivní úlohy, převody.

 

 B

ř

e

 

e

n

Přímky proťaté příčkou

2

Úhly souhlasné, střídavé, součet vnitřních úhlů troj-úhelníka.

 

Shodnost geometrických útvarů

 

Shodnost geometrických útvarů; shodnost trojúhelníků

2

Zjišťování shodnosti přemisťováním.

 

Shodnost a sestrojitelnost troj-úhelníků podle věty sss

2

Trojúhelníková nerovnost.

 

Shodnost a sestrojitelnost troj-úhelník podle věty sus

2

Rozbor úlohy – součást konstruktivních úloh.

 

Shodnost a sestrojitelnost troj-úhelníků podle věty usu

2

Zásady konstruktivních úloh-rozbor, konstrukce.

 

Opakování (Shodnost a přímky proťaté příčkou)

1

Důraz na důkladné seznámení se zadáním  úlohy.

 

Písemné opakování (Shodnost a přímky proťaté příčkou)

1

Kontrola stavu rýsovacích pomůcek.

 

Shodná zobrazení

 

Osová souměrnost

2

Osy souměrnosti různých pravidelných rovinných obrazců.

 

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

2

Konstrukce úhlů kružítkem.

Pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník.

 

D

u

b

e

n

Středová souměrnost

2

Samodružný bod.

 

Opakování (Shodná zobrazení)

2

Dodržování zásad konstruktivních úloh.

 

Písemné opakování (Shodná zo-brazení)

1

Přesnost rýsování.

 

Opakování učiva za III. čtvrtletí

3

Možnosti využití rýsovacích pomůcek.

Upevnění znalostí řešení konstruktivních úloh.

 

III. čtvrtletní písemná práce

1

 

Oprava III. čtvrtletní písemná práce

1

 

Čtyřúhelníky

 

Základní vlastnosti čtyřúhelníků

1

Části čtyřúhelníků, součet vnitřních úhlů, počet údajů pro konstrukci, konvexní čtyřúhelník.

 

Rovnoběžníky

2

Vlastnosti stran, úhlopříček, počet údajů ke konstrukci, výška.

 

Další vlastnosti rovnoběžníků. Kosočtverec a kosodélník.

2

a)        obdélník a čtverec – shodné úhlopříčky, kružnice opsaná, počet údajů pro konstrukci

b)        kosodélník – počet údajů pro konstrukci

c)        kosočtverec – úhlopříčky, kružnice vepsaná.

 

 K

 

ě

t

e

n

Lichoběžník

2

Základny, ramena, výška, součet velikostí vnitřních úhlů.

Štíty domů, střechy vagóny, …

 

Opakování (Čtyřúhelníky)

2

Čtyřúhelníky v praxi.

 

Písemné opakování (Čtyřúhelníky)

1

Složitější tvar – soustava čtyřúhelníků.

 

Obvod a obsah rovinného obrazce

 

Obvod a obsah rovnoběžníku

2

Pracovní vyučování – kosočtvercová podložka (př. 8/104).

 

Obvod a obsah trojúhelníku

2

Praktické využití k výpočtu plochy (př. 6,7/110).

 

Obvod a obsah lichoběžníku

2

Praktické výpočty – pozemek, řečiště, …

 

Opakování (Obvod a obsah rovinného obrazce)

2

Prohloubení znalostí o rovinných obrazcích.

 

Písemné opakování (Obvod a obsah rovinného obrazce)

1

Využití znalostí vzorců.

 

Č

e

r

 

e

n

Povrch a objem hranolu

 

Kolmý hranol, jeho popis a povrch

3

Papírové modely, příklady z praxe.

 

Objem kolmého hranolu

2

Výpočty pro stavebnictví.

Opakování (Povrch a objem hra-nolu)

2

Praktické využití výpočtů.

Písemné opakování (Povrch a objem hranolu)

1

Dodržování zásad správného postupu při výpočtu.

Opakování učiva za IV. čtvrtletí

3

Systemizace získaných vědomostí.

IV. čtvrtletní písemná práce

1

Oprava IV. čtvrtletní písemná práce

1

Ústní opakování

2