Výrobní postupy

Výrobní postup je plánem výrobního pochodu, podle kterého probíhá přeměna polotovaru na konečný výrobek.

Zahrnuje

-          sled operací

-          výrobní stroje

-          zařízení a nářadí

-          výrobní podmínky

-          pracovní časy

-          výrobní náklady.

Druhy výrobních postupů

Podle stupně výrobního procesu (pořadí technologií užitých pro přeměnu suroviny nebo polotovaru na výrobek) existují výrobní postupy pro

-          prvovýrobu (hutnické postupy)

-          výrobu polotovarů (postupy pro výrobu odlitků, výkovků, výlisků, svarků a td.)

-          obrábění

-          tepelné zpracování

-          povrchové úpravy

-          montáže.

Podle rozsahu (sériovosti) výroby existují specifické výrobní postupy pro výrobu kusovou, sériovou, velkosériovou a hromadnou.

Požadavky kladené na výrobní postup

Hlavními požadavky kladenými na výrobní postup jsou

-          úplnost: postup musí obsahovat všechny údaje potřebné pro výrobu.

-          technická správnost: postup nesmí obsahovat chybné údaje, které by byly příčinou zmetků

-          srozumitelnost: údaje uvedené v postupu musí být podány ve formě pochopitelné pro pracovníka dané kvalifikace

-          jednoznačnost: údaje uvedené ve výrobním postupu musí být podány formou neumožňující dvojí výklad

-          hospodárnost: zvolený postup musí zaručovat výrobu s nejnižšími možnými náklady a nejvyšší možnou produktivitou.

Výrobní postupy pro obrábění

Podklady pro vypracování výrobního postupu

-          Základními podklady k vypracování výrobního postupu pro obrábění jsou

-          výkres součásti s uvedením jejích rozměrů, tvaru, materiálu, jakosti povrchu, tolerancí a způsobu tepelného zpracování

-          výkres sestavy, ve které bude součást uložena, aby bylo možno posoudit její funkci a způsob montáže

-          výkres polotovaru, ze kterého bude součást vyrobena, aby bylo možno rozhodnout o způsobu obrábění a zvolit vhodné přídavky na obrábění

-          plán výroby, to jest počet vyráběných součástí čili sériovost výroby, aby bylo možno zvolit vhodné výrobní stroje a zařízení

-          výrobní podmínky závodu, aby bylo možno zvážit případnou kooperaci s jinými zpracovateli.

Členění výrobního postupu pro obrábění

Výrobní postup je členěn do operací, operace do ustavení, ustavení do poloh, polohy do úseků, úseky do záběrů.

Operace je část výrobního postupu vykonávaná na jedné součásti nebo skupině současně vyráběných součástí jedním pracovníkem nebo pracovní skupinou nepřetržitě na jednom pracovišti.

Ustavení je část operace vykonávaná při jednom upnutí součásti.

Poloha je část ustavení vykonávaná při určité prostorové orientaci součásti.

Úsek je část polohy prováděná na určité ploše součásti za určitých řezných podmínek.

Záběr je část úseku vykonávaná při odběru jedné vrstvy materiálu.

Vypracování výrobního postupu

Vypracování výrobního postupu se zpravidla skládá z následujících kroků:

-          prostudování výkresu součásti a výkresu sestavy, ve které bude součást uložena

-          určení druhu polotovaru (normalizované polotovary - tyče, plechy a pod., nenormalizované polotovary - odlitky, výkovky, svarky a pod.)

-          určení způsobu obrábění (soustružení, frézování, vrtání atd.)

-          určení velikosti přídavků na obrábění u jednotlivých obráběných ploch

-          určení způsobu tepelného zpracování

-          určení výchozí základny (obrobená plocha, ke které jsou vázány ostatní obráběné plochy)

-          určení sledu operací, ustavení, poloh, úseků a záběrů včetně operací kontrolních

-          vypracování předběžného návrhu výrobního postupu

-          doplnění pracovišť (strojů a ručních pracovišť)

-          doplnění potřebného nářadí (obráběcích nástrojů, přípravků, měřidel a pod.)

-          určení řezných podmínek

-          zhodnocení předběžného návrhu výrobního postupu

-          vypracování konečné verze výrobního postupu.

 

Výrobní postupy jsou vypracovávány v rozdílné podobě podle rozsahu (sériovosti) výroby. Postupy určené pro kusovou a malosériovou výrobu jsou jednoduché, obsahují zpravidla pouze stručné informace. Předpokládá se, že pracovník, který součást vyrábí, má dostatečnou kvalifikaci, aby sám uměl další informace doplnit.

Čím je vyšší sériovost výroby, tím jsou výrobní postupy propracovanější. Pro velkosériovou a hromadnou výrobu se vypracovává výrobní postup ve souboru, skládajícího se z tak zvaného seznamu operačních návodek a vlastních operačních návodek.

Seznam operačních návodek obsahuje pouze pořadí jednotlivých operací s uvedením označení návodek.

Operační návodka je vypracována pro jedinou operaci, která je v návodce rozepsána do ustavení, poloh, úseků a záběrů. Pro každý úsek obsahuje náčrt obráběné plochy, použitý nástroj, řezné podmínky a nářadí.